มจร ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี

มจร ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี สร้างปัญญาให้สังคม สร้างสังคมอุดมธรรม

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

อุดมการณ์ของเหลาจื้อ

อุดมการณ์ของเหลาจื้อ[1]

          อุดมการณ์  หมายถึง จิตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานหรือเป้าหมายอันสูงส่งและสูงสุดแห่งชีวิตในทางที่ดีงาม
           เหลาจื้อ  เห็นว่า  ถ้ามนุษย์หันกลับไปหาธรรมชาติที่แท้จริงครั้งแรก  และมุ่งต่อเมตตาธรรม  ปัญญาระเบียบแบบแผน  เจตคติยุติธรรมแล้วเขาอาจมีความสงบสุขสบายได้  นักปราชญ์หรือนักปราชญ์ในอุดมคติของเหลาจื้อนั้น  คือ  ผู้ที่เลือกสถานที่อันควร(ปฏิรูปเทศ) ในดวงใจท่านถือความสงบสงัด  ในความเป็นมิตรท่านถือคุณความดี  ในวาจาท่านถือความจริงใจ  ในการปกครองท่านถือความสงบเรียบร้อย  ในกิจการท่าถือความสามารถ  ในการกระทำท่านเลือกเวลาที่เหมาะสม  เหตุว่าท่านมิได้แก่งแย่งชิงดีกับผู้ใด  คำติเตียนว่าร้ายจึงมิได้แผ้วพานท่าน
           ความเหมือนในความแตกต่างอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน  คือ  การที่นักปราชญ์ทุกท่านจะได้รับการยอมรับนั้น  ต้องเป็นผู้ยอมรับคุณธรรมของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติด้วยคุณธรรมความรู้ที่แท้จริงเสียก่อน  ซึ่งจะเหมือนกันคือปรัชญาจีนนั้น  ขงจื้อยอมรับในคุณธรรม  ภูมิธรรม  จริยธรรมอันสูงส่งของเหลาจื้อก่อนหน้าว่าเป็นผู้ที่มีภูมิธรรมที่สูงส่ง  เหลาจื้อปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาเป็นเวลาอันนาน  ผู้ที่รองรับในคุณธรรมของเขา  คือ  ขงจื้อและขงจื้อก็ได้ศึกษาปฏิบัติ  สั่งสอนคุณธรรมจนเป็นที่ยอมรับในคุณธรรมว่า  เป็นผู้วางรากฐานการดำเนินชีวิตให้กับชาวจีน  ซึ่งเป็นการสนับสนุนกับหลักคุณธรรมที่เหลาจื้อปฏิบัติเป็นแบบอย่างแล้วนั่นเอง


[1] เปรียบเทียบจริยศาสตร์(ทฤษฎีว่าด้วยความดี),หน้า 125-153-154.

ไม่มีความคิดเห็น: