มจร ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี

มจร ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี สร้างปัญญาให้สังคม สร้างสังคมอุดมธรรม

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

ทฤษฎีจริยศาสตร์เหลาจื้อ

ทฤษฎีจริยศาสตร์เหลาจื้อ[1]

           ทั้งเหลาจื้อ  และขงจื้อมีชีวิตอยู่ในยุคที่มีเหตุการณ์สับสนวุ่นวาย  เนื่องจากการชิงดีชิงเด่นกันระหว่างเจ้าผู้ครองนคร  กระนั้นก็ตามท่านยังแสวงหาสันติสุข  โดยกลับไปมีชีวิตทางโบราณที่ดีงามผสมกับธรรมชาติโดยเหลาจื้อเห็นว่า
           เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่าง  ภาวะที่มีอยู่อย่างหนึ่ง  คือ  เต๋า(ทาง)  ซึ่งไม่มีตัวตน  หรือกฎธรรมชาติ  การศึกษาและวัฒนธรรมนำความชั่ว  ความมีทิฐิมานะ  ความทะยานอยาก  ความฟุ่มเฟือยหรูหรา  ความหลอกลวงมาให้แก่เรา  แต่เมื่อมนุษย์หันกลับไปหาธรรมชาติที่แท้จริงครั้งแรก  และมุ่งต่อเมตตาธรรม  ปัญญา  ระเบียบแบบแผนและเจตคติยุติธรรมแล้ว  เขาจะมีความสงบ  และสุขสบายได้[2]
           ด้วยการคิดเช่นนี้เอง  ในด้านปรัชญาสังคมที่จะดีได้ของเหลาจื้อ  ก็คือสังคมบุพกาล  หรือปฐมสังคม  ซึ่งหามีความสลับซับซ้อนไม่  รัฐดังกล่าวเป็นแต่รัฐเล็กๆ  ผู้คนจำนวนน้อยอาศัยอยู่  จึงเป็นสังคมที่บริสุทธิ์  แม้แต่เครื่องมือเครื่องใช้  ถึงมีก็ไม่ใช้กัน  มีทั้งเรือและเกวียน  แต่ก็ไม่มีคนใช้เรือหรือใช้เกวียนสัญจรไปมา  แม้ว่าจะมีอาวุธก็เป็นแต่เพียงเก็บรักษา  ก็ไม่มีใครใช้กัน  เพื่อนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้กันจนได้ยินเสียงหมาเห่า  และไก่ขัน  ก็ไม่เคยไปมาหาสู่กันเลย  ดูแล้วจึงยากต่อการปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง  เรียกว่าเป็นสังคมในอุดมคติ  เป็นสังคมที่ดีมีความสวยงาม  แต่ความหมายของเหลาจื้อต้องมีความลึกซึ่งกว่านี้เป็นแน่นั่นคือความสงบสุขภายในดวงจิต
           สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นตามวิถีทางธรรมชาติของมันและตัวของมันเอง  เหลาจื้อมีทัศนะเช่นนี้ท่านจึงกล่าวว่า  โลกจักรวาลนี้เป็นสิ่งที่อยู่นอกหลักจริยธรรม[3]  ซึ่งหมายถึง  ความดี และความชั่วนั้นเป็นเพียงการสมมติกันขึ้น  จากคุณลักษณะที่มีแฝงอยู่ในสิ่งทั้งปวงที่บังเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติอย่างสม่ำเสมอ


[1] ประมวล  อุตฺตราสโย(น้อยทรง),พระ.เปรียบเทียบจริยศาสตร์(ทฤษฎีว่าด้วยความดี),กรุงเทพฯ:เฉลิมมงคลการพิมพ์,2544,หน้า74.
[2] บุญมี  แท่นแก้ว.จริยศาสตร์.(กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์,2539.)หน้า 129.
[3] สกล  นิลวรรณ.ปรัชญาจีน.(กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์,2523.)หน้า 172.

ไม่มีความคิดเห็น: